”Tillsammans ska vi förebygga brott”

Anders Thornberg om varför det är viktigt att stärka polisens förmåga att förebygga brott.

Att förebygga brott är en central del av polisens uppdrag och det långsiktigt mest hållbara sättet att bekämpa brottsligheten och den otrygghet den skapar. Med stöd av vår nya brottsförebyggande strategi ska vi tillsammans stärka polisens samlade brottsbekämpande förmåga. Vi får en gemensam riktning för vad som krävs för att vi ska nå målsättningarna.

Mycket av grunderna har funnits inom polisen sedan tidigare – att vi ska arbeta problemorienterat, kunskapsbaserat och i samverkan, att vi ska följa upp resultat och effekt. Samtidigt är strategin en ambitionshöjning.

Ett av skälen till att jag är övertygad om att strategin kommer göra skillnad är att den involverar alla polisanställda. Vi talar om ett proaktivt förhållningssätt där brottsförebyggande inte enbart är ett uppdrag för lokalpolisområdena, utan en inställning som ska genomsyra all vår verksamhet, på samtliga nivåer och arenor där vi ska agera inom ramen för brottsbekämpningen – digitalt, lokalt, nationellt och internationellt.

Detta innebär att vi behöver förändra beteenden och arbetssätt, exempelvis när det gäller hur vi för dialog och samarbetar internt och externt. Det är viktigt att utredare för en dialog med och återkopplar information till lokalpolisområdet, för att ta tillvara kunskap och förebygga nya brott. Brottstriangeln är ett viktigt verktyg i strategin.

Inom polisen tampas vi med det händelsestyrda, men vi måste vi också ha tid och kraft för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vi ska också se till att det bedrivs utifrån det lokala perspektivet, med medborgarnas trygghet i fokus.

Förslaget om att kommunerna ska få utökat brottsförebyggande ansvar är välkommet. Många aktörer i samhället ska bidra i det brottsförebyggande arbetet och det ska vi ta vara på. Tillsammans är vårt ledord i det fortsatta arbetet.

Slutligen:

Vi lever i en osäker tid, med krig i Europa, som väcker frågor om säkerhet och trygghet och som ger ett nytt perspektiv på vårt uppdrag. Vi är förberedda, men det är viktigt att vi alla tar till oss information och kunskap om vad som åligger var och en av oss i händelse av kris.