”Uppdraget ger oss skjuts i rätt riktning”

Förra året utsågs polisen till hbtqi-strategisk myndighet av regeringen. Det formella uppdraget löper till och med 2022 men arbetet med att främja hbtqi-personers rättigheter är helt grundläggande i polisens uppdrag.

– Att värna om alla människors rättigheter ligger inte bara i polisens grunduppdrag utan är också en fundamental del av statens värdegrund, säger Therese Persson, tillfällig samordnare för regeringsuppdraget som polisen delar med åtta andra myndigheter.

Som strategisk myndighet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter har polisen avsatt resurser för att undersöka vilka brister och behov som finns, inte bara internt som arbetsgivare utan också i kontakten med medborgarna. Bemötandet är avgörande enligt Therese Persson.

– Polisväsendet behöver bygga förtroende hos en grupp som inte alltid anmäler de brott som de utsätts för. Hatbrottsgrupperna arbetar hårt för att få till en förändring här. Vi ska visa att vi alltid är objektiva och demokratiska, att vi är kunniga, pålitliga och att man kan komma till oss när man behöver, oavsett vem man är.

Internt handlar arbetet om allt från inkluderande språk i styrdokument till ledarskap som kvalitetssäkrats och chefer som utbildats i normkritik.

– Medarbetare ska också känna sig sedda och hörda. Vi ska inte bara attrahera nya kollegor utan också behålla dem vi redan har, säger Therese Persson.

I arbetsgruppen som tillsatts ingår representanter från HR, demokrati- och hatbrottsgruppen, utvecklingscentrum Mitt, som arbetar med barn och unga och hedersrelaterat våld, samt utvecklingscentrum Väst som har uppdrag inom sexualbrott samt brott i nära relation.

Therese Persson, som har lång erfarenhet av frågor som rör likabehandling och diskriminering inom polisen, betonar att det här inte är ett ämne som ska stanna i en projektgrupp.

– Hbtqi ska vara en naturlig del av linjen och inget som behandlas separat. Regeringsuppdraget ger oss skjuts i rätt riktning. Arbetet kommer naturligtvis att fortsätta även efter 2022. Vi ska vara inkluderande och inte bara icke diskriminerande. 

Myndigheterna i regeringsuppdraget:

Polismyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Statens kulturråd, Statens skolverk, Migrationsverket och Jämställdhetsmyndigheten.

Övergripande mål för regeringsuppdraget

Polismyndigheten värnar alla människors lika rättigheter och möjligheter som en del i att vara en polis för alla. Hbtqi-personers livsvillkor ingår som en självklar del av verksamheten, både ur ett internt och ur ett externt perspektiv.

Delmål:

  • Styrningen – Inkluderande språk i styrdokument och stödmaterial.
  • Kultur och värdegrund kopplat till ledarskapet – Chefsutveckling, utbildning och normkritisk kompetens.
  • Arbetslivet – Trygg och inkluderande arbetsplats där medarbetare känner sig sedda och bekräftade.
  • Bemötandeperspektivet – Hbtqi-kunnig myndighet där medborgarna känner sig trygga i sin kontakt med polisen.
  • Arbetsgivarvarumärket – Attrahera, utveckla och behålla medarbetare.

Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter samt intersexpersoner (erfarenheten att ha en kropp som medfött bryter mot normer kring kön).

Källa: RFSL.