Anders Thornberg möter...

Lars Westermark och Anders Thornberg. Foto.

– Det finns alltid en risk att välfärdssystemen missbrukas när samhällsutvecklingen går i snabb takt. Våra ansträngningar riktas mot riskbranscher för bland annat människoexploatering. Bild: Christer Janson

...Lars Westermark, lokalpolisområdeschef, om hur industrisatsningarna påverkar polisens arbete.

Anders: Vad innebär utvecklingen för polisverksamheten?

Lars: Utifrån det demografiska perspektivet behöver vi anpassa oss och se nya mönster i förändringar av brottsligheten. Det vi hittills kan se är att försäljningen av kokain har ökat i takt med att allt flera bosätter sig och arbetar här. Vi ska öka våra kontroller och tillsyner tillsammans med gränspolis och andra myndigheter. Våra ansträngningar riktas mot riskbranscher för bland annat människoexploatering.

Anders: Hur tänker du i ett långsiktigt perspektiv?

Lars: Polisen ska vara lokomotivet i det lokala arbetet mot organiserad brottslighet. I närtid startar vi LOS, lokalt operativt samarbete, tillsammans med andra myndigheter för att agera mot brott mot våra välfärdssystem.

Anders: Vad är största utmaningen?

Lars: Det finns alltid en risk att välfärdssystemen missbrukas när samhällsutvecklingen går i snabb takt. Frågan är hur länge de seriösa företagen orkar konkurrera mot de mer oseriösa aktörerna. Vi är oroliga för att en betydande del av de enorma investeringarna i region Nord riskerar att hamna i kriminella nätverk. Vi måste vara innovativa och testa nya metoder för att förebygga brott. Samverkan med civilsamhället kommer att vara avgörande.

Anders: Ser ni redan nu sådana tecken?

Lars: Ja, vi arbetar mot kriminella ekonomier på olika sätt i vårt brottsbekämpande arbete. Vi ser stora aktiviteter i flera företag med kopplingar mot organiserad brottslighet.

Anders: Hur ställer ni om det lokala polisarbetet?

Lars: Vi arbetar i lokal operativ samverkan med kommun och andra myndigheter. Vi har till exempel börjat titta på om vi kan samverka mer mot misstänkta miljöbrott. I vår del av tillväxten prioriterar vi att områdespolisverksamheten ska växa.

Anders: Hur arbetar ni proaktivt?

Lars: Det sker varje dag i linjeverksamheten. Vi behöver ha rätt kompetens på rätt plats och sedan dela lägesbilder mycket bredare. Vi behöver också titta på hur vi kan öka antalet inre utlänningskontroller och hur vi kan arbeta med lagen om hotell- och pensionatsrörelse.