”Åtgärder ska bidra till mer effektiv forensik”

Forensiken är en vital del av utredningsverksamheten och viktig för att nå framgång i det brottsbekämpande uppdraget.

I takt med att brott blir mer svårutredda, då varken vittnen, misstänkta eller målsägande medverkar, blir teknisk bevisning allt viktigare. Sådan bevisning utgör inte sällan avgörande pusselbitar både för att leda utredningar i rätt riktning och som bevis vid rättegång. Det har lett till att behovet av och komplexiteten i forensiska undersökningar ökar.

Nationellt forensiskt centrum (NFC) är en av många viktiga verksamhetsdelar för att vi ska vara framgångsrika i brottsbekämpningen och är navet i vår forensiska verksamhet. De senaste åren har cirka 15 procent av alla brottsutredningar innehållit någon forensisk undersökning. Mycket tyder på att behovet av forensiken ökar.

Här finns utmaningar, men även ljuspunkter. En rapport från Brå visade nyligen att den forensiska verksamheten, framför allt it-forensiken, inte räcker till för att hantera det ökade behovet. För att råda bot på det har medel skjutits till för att öka kapaciteten, anställa fler it-forensiker, men även för att utveckla verksamheten. Ett konkret exempel är den samverkansplattform och de analysverktyg som ska vara på plats under nästa år och som kommer att underlätta samarbetet mellan utredare och alla it-forensiker i regionerna, på Noa och på NFC.

Men alla är del av helheten och det finns ett stort gemensamt ansvar när det kommer till att använda forensiken på bästa sätt utifrån totalbehovet. Inte minst behövs förståelse och samsyn om vad som är en bra forensisk beställning. Här finns de forensiska stationerna, ett drygt trettiotal runt om i landet, som bistår förundersökningsledare med specialistkompetens för att få ut mest effekt av de forensiska undersökningarna. På motsvarande sätt arbetar man inom it-forensiken med regionala deskar. Även i den forensiska verksamheten behöver vi givetvis också prioritera och det måste bli ännu tydligare vilka undersökningar som ska ha företräde.

Sammanfattningsvis: När behovet av forensik ökar behöver vi möta upp med ökade resurser, vassare teknik och nära samverkan om prioriteringar.   

15 %

av alla polisutredningar 2018–2021 innehöll någon form av forensisk undersökning. För de mest resurskrävande utredningarna är andelen högre. Cirka 40 procent av dessa genererar beställning till NFC.

Den forensiska och den utredande verksamheten samarbetar fortlöpande med åtgärder för att öka kapacitet och effektivitet i den forensiska processen.

Källa: Brå, Polisens forensiska undersökningar