”Polisen granskas och det är bra”

Anders Thornberg om vikten av att polisen granskas både utifrån och inifrån.

Polisens uppdrag och arbete står ofta i fokus i debatten. Inte sällan riktas kritik mot olika delar av verksamheten. Det kan röra effektivitet, synlighet, lokal närvaro, uppklaring och vilka metoder vi använder – och ibland också vad vi inte använder.

Kritik är något positivt med tanke på det viktiga samhällsuppdrag vi har och som förutsätter insyn och granskning.

Det är också viktigt för att vi ska kunna utvecklas och förbättras.

Det finns en lång rad funktioner och myndigheter som har insyn i, granskar och kontrollerar polisen. Insynsråd, Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Integritetsskyddsmyndigheten och Riksrevisionen med flera.

Det går dock att få intrycket av att missförhållande eller tillkortakommanden alltid blottläggs av andra. Så kan det förstås vara, och är helt i sin ordning. Men ofta är det vår egen organisation som upptäcker våra brister.

Vi har en stark, rättssäker och väl fungerande kontrollapparat. Bland annat kan jag nämna interrevisionen (IR), tillsynsenheten, Intern styrning och kontroll (ISK). Det senaste tillskottet är visselblåsarfunktionen.

Internrevisionen är en fristående funktion organisatoriskt placerad direkt under rikspolischefen. Revisionen granskar, författar rapporter och säkerställer tillsammans med andra delar inom myndigheten att förbättringsåtgärder tas fram gällande processer och styrning.

Tillsynsenheten granskar rättssäkerhetsfrågor, tillämpningen av polisiära och administrativa arbetsmetoder men också omständigheter och händelser.

ISK gäller alla myndigheter som lyder under internrevisionsförordningen och innebär att man ska ha en process för att säkerställa att myndigheten fullgör sina uppgifter och uppnår verksamhetens mål.

sedan i somras är polisens visselblåsarfunktion aktiverad och kan användas av medarbetare som upptäcker missförhållanden. Det kan exempelvis röra sig om olika typer av kränkningar, diskriminering, trakasserier, korruption eller repressalier.

Det är tryggt att veta att vår verksamhet ständigt granskas av oss själva och av andra. Bara så kan vi bli bättre.