”Vi har en central roll i totalförsvaret”

Anders Thornberg om polisens nya ansvar och vikten av vår egen personliga förberedelse.

Vi lever i en osäker omvärld med ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Det har lett till stora och omvälvande konsekvenser – och det påverkar både vårt land och oss som individer. 

För oss inom polisen betyder detta nya läge att vi ytterligare måste förstärka vår förmåga. Vi har en central roll i Sveriges totalförsvar. Polisens uppdrag är som ni alla vet att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och vi måste fortsätta vår verksamhet vid alla typer av samhällsstörningar, i värsta fall i krig. Polislagen gäller i både fred och krig. Polisen behöver alltid fungera, i synnerhet när samhället är som svagast. Då blir vårt arbete både svårare och viktigare.

Samverkan med andra myndigheter är centralt och vår samverkan med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen har breddats och fördjupats de senaste åren.

Den 1 oktober börjar en ny struktur gälla för Sveriges krisberedskap och civila försvar. Den nya strukturen ska förstärka förmågan att hantera fredstida krissituationer och höjd beredskap. Bland annat inrättas tio beredskapssektorer.

Polismyndigheten blir ansvarig för att samordna åtgärder vid fredstida krissituationer och höjd beredskap för beredskapssektorn Ordning och säkerhet. I sektorn ingår även Tullverket, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården. Polismyndigheten har alltså en avgörande roll i Sveriges totalförsvar.

I princip är alla inom polisen krigsplacerade. Det innebär att vi anställda inte kan tas i anspråk av andra organisationer i händelse av höjd beredskap eller krig. Grunden för vår beredskap är vår egen personliga mentala och praktiska förberedelse. Den mentala förberedelsen behöver finnas hos oss alla. Att vara källkritisk och vaksam på tecken på försök till påverkan är en viktig del. Andra mer praktiska delar är att känna till reservrutiner och planer för avbrott av olika typer.

Under våren har beredskapsplanering stått högt på agendan i den nationella strategiska ledningsgruppen. Vi fortsätter och beredskapsarbetet kommer att kräva ytterligare resurser. Alla regioner och avdelningar behöver prioritera detta för att stärka vår robusthet och förmåga till omfall.

Vi behöver ta fram planer, vi behöver öva oftare.