”Vi är varandras arbetsmiljö”

Öppenhet, likabehandling och stärkt medarbetarskydd – några viktiga steg framåt i vår.

Polisen ska vara en arbetsplats där medarbetarna känner delaktighet och engagemang, men även tillit och trygghet, och en plats där alla har möjlighet att utvecklas. När jag möter kollegor runt om i landet upplever jag att de flesta trivs och att vi har ett öppet klimat där man pratar om hur man bemöter varandra.

Vi är varandras arbetsmiljö och vi har alla ansvar för vår interna kultur. Cirka 3 000 polisstudenter går i dag på grundutbildningen, de är efterlängtade av verksamheten och det är viktigt att vi tar väl hand om dem när de kommer till oss.

Genom verktyget Uppdragskompassen har vi ett nytt metodstöd som hjälper oss skapa en god arbetskultur. Jag vill också nämna att strategin för likabehandling nu revideras och att vi sjösätter en e-utbildning i etik och kultur. Syftet med utbildningen är att tydliggöra ett gemensamt etiskt förhållningssätt och att öka medvetenheten om det särskilda ansvar som all statsanställd personal har att agera sakligt och opartiskt.

En visselblåsarfunktion ska inrättas i myndigheten i vår. Den är till för att anställda ska kunna få råd kring och rapportera om interna missförhållanden. Det är viktigt att vi säger till när något inte står rätt till och att vi kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen. En visselblåsarfunktion ändrar inte särskilda utredningars ansvar och roll.

Flera betydelsefulla steg har även tagits för att stärka medarbetarskyddet. Att begränsa tillgängligheten av polisanställdas personuppgifter har av medarbetare och säkerhetsavdelning identifierats som en av de viktigaste åtgärderna. Vi driver frågan tillsammans med övriga berörda myndigheter och nu är beslut fattat att fler medarbetare inom polisen kan ansöka om särskilt tjänstekort som har tjänstenummer i stället för namn.

Vi har även utbildat särskilda utredare i regionerna som är specialiserade på påverkansbrott. Det är viktigt att man anmäler när man har blivit utsatt för brott, i senaste medarbetarskyddsenkäten visade det sig att 66 procent valde att inte anmäla. För att underlätta anmälningar och kunna följa upp påverkansbrott har vi förbättrat våra interna system.

Anders thornberg om:

Effektivitet: En viktig prioritering för oss är att öka effektiviteten i verksamheten. Det gör vi nu tillsammans, bland annat genom nya arbetsmetoder och nya verktyg, till exempel med hjälp av digitalisering. Vi har även en ny utredningsstrategi som tydligt talar om att vi ska fokusera på de brott som kan leda till lagföring. Vi ska göra det vi kan med de resurser vi har och utveckla uppföljningen.

Val 2022: Arbetet inför valrörelsen tar nu ordentlig fart. Polisens uppdrag handlar om att säkerställa fria och säkra val, att grundläggande opinionsfriheter ska kunna utövas och om allmän ordning och säkerhet. Uppdraget samordnas genom nationell och regional särskild händelse Val 2022.

Brottsförebyggande arbete: Polismyndighetens första strategi för brottsförebyggande arbete är på gång. Den angår oss alla – vi behöver utveckla ett mer proaktivt förhållningssätt inom hela myndigheten där alla verksamheter samverkar för att bekämpa brott. Ju fler brott som förebyggs desto färre brott behöver utredas.