”Säkerheten för polisanställda måste öka”

Rikspolischefen om åtgärderna som ska stärka medarbetarskyddet.

En av de mest prioriterade frågorna för polisen just nu är att stärka skyddet för polisanställda. Att polisyrket är förenat med risker har blivit extra tydligt under sommaren då vår kollega Andreas Danman sköts till döds mitt under pågående tjänsteuppdrag. Det var med bestörtning jag tog emot beskedet och dådet har väckt sorg och ilska i hela Sveriges poliskår.

Vid pressläggningen av Svensk Polis (i augusti) pågår ännu utredningen och parallellt ser vi hur polisanställda vävs samman i ett stort engagemang för både arbetsmiljö och uppdraget att bekämpa brott. Sedan en lång tid tillbaka driver polisledningen frågor om medarbetarskydd och bättre verktyg för poliser i dialog med politiker och beslutsfattare. I juni lämnade myndigheten en samling förslag till regeringen med krav på bland annat starkare skydd för medarbetarnas personuppgifter och användning av tjänstgöringsnummer vid avrapportering – nödvändiga åtgärder som självklart viktas mot rättssäkerhetsaspekter.

De tankar och synpunkter som vi får från er medarbetare tar vi med oss i vårt fortsatta arbete. Att lyssna av verksamhetens behov och synpunkter i dessa frågor är oerhört viktigt. 2018 tog vi ett helhetsgrepp genom att starta projekt medarbetarskydd, och i september 2020 sjösattes den nya säkerhetsavdelningen. Projekt medarbetarskydd har nu förts över till linjen och arbetet med vår säkerhet ingår i enheten för verksamhetsskydd. Under hösten kommer regionerna att stärka upp sin kompetens inom medarbetarskydd genom att utbilda och tillsätta särskilda utredare. Samtidigt har man tillsatt två nationella medarbetarskyddskoordinatorer och ett arbete med att analysera och skapa tydlighet kring fysisk säkerhet har initierats.

Det gläder mig att det är väldigt många som vill bli poliser: 924 antagna har vi i skrivande stund till höstens start på polisutbildningen.

Vi arbetar målmedvetet för att bli drygt 26 000 poliser vid årsskiftet 2024/25. Att vi blir fler polisanställda är ett av de främsta medlen för att skapa en trygg arbetsmiljö och samtidigt göra hela Sverige tryggt och säkert.  

Anders Thornberg om:

Valet 2022: Polisens förberedelser inför valrörelsen 2022 är i full gång i en planerad nationell särskild händelse. Myndigheten har ett omfattande uppdrag för att utöver den ordinarie verksamheten jobba med att trygga säkerheten vid politiska torgmöten och demonstrationer.

Budget och tillväxt: I september beslutar regeringen om förslag till budgetproposition. Att använda resurserna på rätt sätt inom myndigheten är av största vikt, så att vi optimerar möjligheterna att nå våra mål. Att anställa fler poliser är en av våra prioriteringar – drygt 26 000 är målet för årsskiftet 2024/25.

Nya karriärvägar: Just nu pågår arbete ute i regionerna med att placera in IGV-personal i olika medarbetarnivåer. Detta är ett led i vårt arbete med att utveckla karriär- och utvecklingsvägar inom polisen.

Pandemin: Jag vill uppmana alla att följa riktlinjerna och rekommendationerna från FHM. På Intrapolis hittar du aktuell samlad information om hur pandemin påverkar Polismyndigheten.