Uppdraget alltid i fokus

Rikspolischefen om polisens kraft att hantera några av de stora pågående utmaningarna.

Sverige har flest dödsskjutningar i Europa och den grova brottsligheten kräver långsiktigt och uthålligt arbete parallellt med trygghetsskapande lokala insatser. Coronapandemin har inneburit både tillkommande arbetsuppgifter i form av gränskontroll och en omställning av ordinarie verksamhet. Även om smittläget har förbättrats kommer pandemin att fortsätta påverka samhället framöver.

Oavsett omvärldsförändringar ska vårt uppdrag alltid vara i fokus: att arbeta för att göra hela Sverige tryggt och säkert. Inom polisen är vi vana vid omställningar och faktum är att vi den senaste tiden flyttat fram våra positioner på många sätt. Sällan har så många styrande aktörer från de kriminella nätverken varit frihetsberövande som nu. Det europeiska samarbetet kring Encrochat i kombination med offensivt polisarbete i utsatta områden ger effekt men det är fortfarande ett synnerligen allvarligt läge.

I mars lyfte polisledningen återigen fram vikten av att samhället arbetar förebyggande för att förhindra att fler dras in i kriminalitet. Vi fick stort gehör och ser redan stärkta insatser och ökad samverkan. Dessutom diskuteras polisens begäran om att få tillgång till offensivare tekniska verktyg för att komma åt den grova organiserade brottsligheten. Polisens operativa förmåga måste möta den utveckling av kommunikationsmönster som vi ser hos kriminella.

inför antagningen till polisutbildningen ser det positivt ut. De närmaste åren kommer vi att hälsa många nya medarbetare välkomna till polisen för att vid årsskiftet 2024/2025 vara drygt 26 000 poliser och totalt drygt 38 000 polisanställda. Vi har nyligen beslutat att möjliggöra för medarbetare i yttre tjänst att göra karriär utan att byta funktion, vilket är ett sätt att få fler att vilja stanna kvar i yttre tjänst en längre tid och därmed stärka vår förmåga.

Till sist vill jag utrycka min tacksamhet över hur ni alla hanterar de svåra utmaningarna. Jag vill också rikta en extra tanke till alla er som tjänstgör under sommaren. Förhoppningsvis får alla tillfälle till återhämtning och en skön sommar.

Anders Thornberg om:

Medarbetarskydd: Var fjärde anställd som besvarat medarbetarskyddsenkäten 2021 har uppgett att de utsatts för någon form av otillåten eller otillbörlig påverkan, självcensur, kartläggning eller trakasserier. Vi har genomfört flera åtgärder under de senaste åren och fortsätter att arbeta intensivt med frågan. Vi måste säkerställa att alla polisanställda kan fullfölja sitt uppdrag utan att bli utsatta för trakasserier eller påverkansförsök.

Brott i nära relation: Samverkan mellan olika samhällsaktörer ökar och vi inom polisen fortsätter att utveckla våra egna metoder.

Renodling: Polisens förmåga skulle öka om vi får fokusera på vårt kärnuppdrag att bekämpa och förebygga brott. I dag gör vi en rad saker som inte är polisuppdrag. Polisledningen lyfter nu åter behovet av anpassad lagstiftning och tydliga direktiv för att komma tillrätta med situationen och frigöra polisens resurser. Det ska inte vara polisens uppgift att hantera en död val…