Vek viktig för helheten

Att synka verksamhet med ekonomi och kompetens kallas Vek och ingår i polisens strategiska verksamhetsplan. Men vad innebär det i praktiken?

I polisens strategiska verksamhetsplan för 2020–2024 står det att Vek-perspektivet ska stärkas. Vad innebär det?

– Vek-perspektivet är ett förhållningssätt. Det utgår från att de tre delarna verksamhet, ekonomi och kompetens är varandras förutsättningar. Alla tre behövs när polisens verksamhet planeras, genomförs och följs upp och de måste därför integreras mer, förklarar Marie Åkerlund på Chef- och medarbetarskap, HR-avdelningen.

Vad ska Vek-perspektivet leda till?

– Att verksamhetens chefer ska få bättre förutsättningar för att ta ett helhetsansvar för sin verksamhet och dess resultat.

Vad krävs för att nå dit?

– Vi behöver jobba både långsiktigt och på flera områden samtidigt. En del är rent praktiskt och handlar om hur olika stödfunktioner samarbetar med varandra och med verksamhetens chefer. En annan del handlar om att bygga förståelse och respekt för varandras kompetensområden. En tredje del handlar om att styrningen och processerna vi arbetar i behöver hänga ihop.

Du ingår i en arbetsgrupp som arbetar med att sprida perspektivet. Hur långt har ni kommit?

– Vi har haft samtal med företrädare för regioner och avdelningar för att lyssna av hur de arbetar idag och hur de vill arbeta i framtiden.

– Sedan har vi skrivit en rapport som heter Vek – nuläge, nyläge och vägen framåt. I den föreslås åtgärder som vi tror leder oss framåt mot ett förstärkt Vek-perspektiv. I augusti presenterade vi innehållet i rapporten vid en digital nätverksträff för medarbetare inom HR, ekonomiavdelningen och VSA-funktionerna, alltså verksamhetsstyrning och analys.

Vad är nästa steg i arbetet?

– Ekonomiavdelningen och HR-avdelningen arbetar gemensamt med en rad olika aktiviteter som kommer presenteras i en gemensam aktivitetsplan inom kort.

Varför kallas det förhållningssätt och inte till exempel modell?

– För att det handlar både om samarbetsformer och processer och om hur vi agerar och kommunicerar.

Av Kersti Magnusson


”Har vi tillräckliga resurser?”

Lokalpolisområde Örebro är bland de första att arbeta utifrån Vek-perspektivet.

För Tobias Löfström, gruppchef i Örebrostadsdelen Vivalla, handlar det om att få ihop de olika delarna verksamhet, ekonomi och kompetens, såväl i vardagen som på längre sikt.

I sin roll ska han säkerställa att gruppen har rätt förmåga för att klara sitt uppdrag.

– Utifrån våra medborgarlöften planerar vi olika aktiviteter, exempelvis trafikinsatser, arbete mot livsstilskriminella och olika kompetenshöjande insatser. Då måste jag fråga mig: Har vi tillräckliga resurser? Har medarbetarna rätt kompetens och förmåga? Har vi rätt utrustning? Samtidigt måste jag tänka ekonomi, säger han, och menar att:

– Som gruppchef måste jag göra en ekonomisk bedömning även om jag i min nuvarande funktion inte har ett utpekat budgetansvar.

För honom handlar Vek-perspektivet om att bryta ner de olika delarna och tillsammans med medarbetarna och andra chefer forma uppdrag och aktiviter som ligger inom ramarna för polismyndighetens långsiktiga mål.

– En framgångsfaktor kopplat till Vek är naturligtvis att chefer med utpekat budget- och verksamhetsansvar har ett nära samarbete med HR- och ekonomiavdelningen, säger Tobias Löfström.

Av Anna Arnerdal