”Medborgarnas bästa ska vara i fokus”

Den senaste tiden har det varit mycket fokus på den grova våldsbrottsligheten och vad som behöver göras. Vad är viktigast?

– Polisen driver ett offensivt operativt arbete för att klara upp grova brott och arbeta trygghetsskapande. Samtidigt är en bred mobilisering av hela samhället avgörande för att vända utvecklingen både på kort och på lång sikt.

I anslutning till de politiska samtal som förts i denna fråga har jag framfört det jag har sagt många gånger tidigare. För att vända utvecklingen av den grova brottsligheten krävs ökade resurser till polisen, ökade resurser i samhällets brottsförebyggande arbete, att polisen får fokusera på sitt kärnuppdrag och att lagstiftningen utvecklas inom flera områden.

Polismyndigheten arbetar nu med ett inriktningsbeslut om en strategisk verksamhetsplan för åren 2020–2024. Varför behövs den?

– Den behövs för att vi ska kunna konkretisera vilka nyckelaktiviteter vi behöver genomföra fram till år 2024. Planen tydliggör vad som ska förstärkas, i vilken ordning det ska göras, vem som har huvudansvaret och hur arbetet ska följas upp. I en viss mening blir detta den operativa genomförandeplanen av den inriktning som vi slog fast i strategi 2024.

Hur går arbetet vidare och vad betyder planen för mig som medarbetare?

– Den strategiska verksamhetsplanen kommer att vara styrande på just strategisk nivå för det arbete som bedrivs längst ut i verksamheten. Utifrån planen ska varje region och avdelning under hösten ta fram strategiska inriktningar. Respektive inriktning är sedan utgångspunkten för den lokala aktivitets- och verksamhetsplaneringen. Alla aktivitetsplaner ska utgå från hur vi kan stärka polisens lokala närvaro, utveckla brottsbekämpning och uppklaring samt vara attraktiv arbetsplats och samarbetspartner. Alla aktiviteter ska ha medborgarnas bästa i fokus. Det är så vi bygger grunden för var vi vill vara år 2024.

I detta nummer av Svensk Polis beskrivs insatserna för att utveckla arbetet mot brott i nära relationer och mot särskilt utsatta brottsoffer. Vad vill du se för satsningar på detta område kommande år?

– Vi har sett flera delar av vårt arbete som behöver utvecklas inom detta brottsområde. Det är bakgrunden till den satsning som beslutades före sommaren, nämligen att anställa cirka 350 nya medarbetare inom dessa brottsområden. Vi behöver fler utredare, analytiker, forensiker med flera för att arbeta mot denna brottslighet. Detta kommer att vara en viktig prioritering vi gör under kommande år. Samtidigt som 45 personer dödades i kriminella konflikter förra året, dödades drygt 20 kvinnor av någon i en nära relation. Jag skulle vilja se samma kraftsamling mot våld mot kvinnor som mot skjutvapenvåldet. Det ska vi arbeta vidare med.