Barnutredningar ska skyndas på

Barn gömmer huvudet i kudden

Vid brott mot barn med en skäligen misstänkt ska förundersökningen vara färdig inom 90 dagar. Bild: Maria Hällqvist

Det tar för lång tid för polisen att utreda brott där barn begår eller utsätts för brott visar en inspektion. Nu genomförs flera åtgärder.

Polisens tillsynsfunktion har granskat tidsfrister i barn- och ungdomsutredningar och kommit fram till att det finns förbättringsområden. De främsta orsakerna till att tidsfristerna överskridits är bland annat resursbrist, omfattande utredningar och i vissa fall begränsade kunskaper om den rättsliga regleringen.

I juni i år beslutade rikspolischefen att åtgärderna som tillsynsfunktionen rekommenderar ska genomföras, en process som kommer ledas av Noa.

Bland annat får HR-avdelningen ansvar för att antalet utbildningsplatser för utredare av ungdomsbrott utökas. Polisen behöver fler medarbetare som utreder ungdomsbrott och brott där barn är målsägare för att tiden från anmälan till lagföring ska bli så kort som möjligt.

– Vi har sjösatt en satsning kring särskilt utsatta brottsoffer, där vålds- och sexualbrott mot barn ingår. Vi tror att det ska korta utredningstiderna och höja kvaliteten. Dessutom behöver vi göra likadant över hela landet, både vad gäller tillvägagångssätt, metodval och uppföljning, vilket också kan ge effekt, säger Håkan Wall på beredningsenheten på Noa.

Tillsynsfunktionen tar upp lokalpolisområde Södermalm i Stockholm som ett gott exempel när det gäller uppföljningar. Där har polisen valt att fortsätta använda sig av den tidigare nationella uppföljning som fanns innan polisens omorganisation. Nu ska polisen införa en nationell uppföljningsrutin av barn- och ungdomsutredningar.

Utöver det får även it-avdelningen i uppdrag att införa en funktion i polisens it-stöd för brottsutredning och tvångsmedelshantering, som ska visa när lagstadgad tidsfrist är på väg att löpa ut och när den har löpt ut.