Fler snabba kontroller på prov

Poliser genom för en nykterhetskontroll

Under knappt ett halvår har polisen i region Mitt provat en ny systematisk metod med nykterhetskontroller. Bild: Lars Hedelin

Snabba nykterhetskontroller på fler platser och information om dem via sociala och vanliga medier. Nu utvärderar forskare metoden som polisen i region Mitt har testat.

– Det viktigaste med det uppdaterade arbetssättet för polisen är att vara synlig så att man som bilist har en uppfattning om att man kan bli stoppad i en nykterhetskontroll, säger Åsa Forsman, senior forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Metoden består av polisens traditionella 20-minuterskontroller som har systematiserats, med hjälp av trafikforskning från Australien, vad gäller spridning i tid och rum. Antalet kontroller per vecka styrs av tätortens yta i kvadratmeter.

Kontrollplatserna valdes ut av lokalpolisområdena och VTI föreslog ytterligare platser utifrån olycksstatistik. Sedan kompletterades polisens synliga arbete i trafiken med kommunikation om nykterhetskontrollerna via polisens Facebook, polisen.se och massmedia.

Under hösten släpper forskare från VTI en rapport om trafiksäkerhetsarbetet.

– Vi har nu en möjlighet att utveckla och kvalitetssäkra det brottsförebyggande trafiksäkerhetsarbetet i ingripandeverksamheten, säger Maida Klasson vid lokalpolisområde Västerås och polisens projektledare för undersökningen.

VTI har delvis mätt den subjektiva upptäcktsrisken, det vill säga trafikanters känsla för att bli upptäckta vid trafikbrott, men också utvärderat polisens uppdaterade arbetssätt och kommunikationen av nykterhetskontrollerna.

– Utvärderingen visar att metoden som sådan kan ha positiv effekt på den självupplevda upptäcktsrisken, även om vi inte ser någon förändring i de mätningar som nu har gjorts, säger Åsa Forsman.

Det kan dock finnas flera orsaker till att VTI inte har noterat någon märkbar förändring hos de tillfrågade när det gäller den subjektiva upptäcktsriken.

– Polisen har inte nått upp i önskat antal kontroller under mätperioden, allmänheten behöver mer tid på sig att upptäcka förändringar och när det gäller antalet prov så har de sammantaget minskat i region Mitt, säger Åsa Forsman.

Den grupp som noterat polisens ökade kommunikation av trafiksäkerhetsarbetet är de personer som följer polisens Facebooksidor. Däremot har andelen som deltagit i undersökningen via en webbpanel inte märkt någon förändring.

Åsa Forsman menar att fler kommunikationskanaler bör användas för att berätta om polisens arbete och det skulle vara intressant med en ny mätning av den subjektiva upptäcktsrisken när polisen uppnått ett större antal nykterhetskontroller.

Lokalpolisområdena som undersöktes är Enköping/Håbo, Norduppland, Västerås och Uppsala/Knivsta under perioden september 2018 till februari 2019.

Enligt Maida Klasson har arbetssättet haft flera positiva effekter för ingripandeverksamheten.

– Både förståelsen och motivationen har ökat för trafiksäkerhetsarbetet. Arbetssättet är resurseffektivt och vi ser en ökad aktivitet med nykterhetskontrollerna, säger hon.