"Brottsutsatta ska vara i fokus"

Rikspolischefen om sexualbrott, resurser i lokalpolisområden och polislönesatsningen.

Senaste tiden har det varit mycket diskussioner om sexualbrott och våld mot kvinnor. Vilka utmaningar ser du för polisen kring detta?

– Det här är ett mycket viktigt område för oss. Att utreda brott, för att ge åklagare underlag för lagföring och ge brottsutsatta upprättelse, är ett av polisens verkliga kärnuppdrag. Det är särskilt viktigt när det gäller kvinnor och barn som utsatts för våld och sexualbrott.

Nyligen kom en rapport som vi har gjort tillsammans med Åklagarmyndigheten som innehåller flera viktiga iakttagelser som vi ska arbeta vidare med. Det gäller bland annat att snabbt ordna ett målsägandebiträde, att videofilma initiala förhör samt att bättre dokumentera brottsplatser och skador.

Hur arbetar polisen för att bli bättre?

– Även om det finns utvecklingsområden går mycket framåt när det gäller vår förmåga att hantera vålds- och sexualbrott. Vi har ett gediget metodstöd som vi har tagit fram tillsammans med Åklagarmyndigheten och som ska få ett ännu bättre genomslag i det praktiska arbetet. Det har tagits fram särskilda checklistor för utredning av sexualbrott. Vi arbetar vidare med att utveckla den nationella utbildningen för sexualbrottsutredare. Vi fortsätter att utveckla tekniska verktyg för att förenkla förhör och bevissäkring. Vi ser också att vi redovisar fler ärenden till åklagare om våldtäkter och våld mot barn.

Nyligen kom en internrevisionsrapport som har granskat lokalpolisområdenas förutsättningar. Vad drar du för slutsatser av rapporten?

– Det är mycket bra att vi genom internrevisionen tar fram kvalitetssäkrat underlag om hur vi kan utveckla verksamheten. Internrevisionens granskning avser perioden 2017-2018. Nu arbetar vi framåt mot 2024, där ett av målen är en stark lokal närvaro.Internrevisionens rapport blir ett viktigt underlag i arbetet och bekräftar mycket av det vi redan vet.

Nämligen att det finns en resursbrist på många håll som gör det svårt att arbeta efter den lokala lägesbilden. Istället är det resursläget som styr arbetet. Vi behöver därför bli fler i lokalpolisområdenas ingripande, brottsförebyggande och utredande verksamheter. Att åtgärda det blir en central prioritering när vi ska växa under kommande år.

Polismyndigheten och Polisförbundet har träffat en överenskommelse om polislönerna. Vilken betydelse har detta?

– Det är väldigt viktigt att vi har kommit överens. Det som överenskommits lägger grunden för vår långsiktiga kompetensförsörjning av poliser. Bland annat genom de medel som avsattes i statsbudgeten kan vi göra en särskild satsning på poliserna. Vår ambition är också att alla polisanställda framöver ska kunna få en bra löneutveckling och ges möjlighet till bättre karriär- och utvecklingsvägar. Den här överenskommelsen är ett steg på vägen. Den ska följas av fler steg, för fler grupper.