"Nu ska vi göra verkstad av strategin"

Rikspolischefen om Statskontorets utvärdering, hoten mot polisanställda och Strategi 2024.

Vad är dina slutsatser kring Statskontorets slutrapport i utvärderingen om polisens omorganisation?

– Att det är en värdefull rapport för polisens fortsatta utveckling. Den visar att polisen har blivit en mer flexibel och enhetlig organisation med kapacitet att kraftsamla bättre vid svåra händelser. Rapporten visar också att vi är på rätt väg med att utveckla polisens ledning, styrning och uppföljning. Vi måste också intensifiera arbetet med att nå de effektivitets- och samordningsvinster som en samlad myndighet möjliggör.

Hur har resurserna påverkat möjligheterna att genomföra omorganisationen?

– Det är inte allt, men förklarar mycket. Att nå bättre resultat och stärka den polisiära närvaron i hela landet är skälet till att vi har lämnat in en begäran om ökade resurser till polisen kommande år. Det är också viktigt att polisen får ägna mer tid åt sin kärnverksamhet. Det pågår ett intensivt arbete för att öka renodlingen av vårt uppdrag. Det handlar bland annat om transporter av frihetsberövade och omhändertagande av psykiskt sjuka personer. Vi har en bra dialog med regeringen och andra myndigheter, men förväntar oss mer märkbara effekter av detta arbete.

Nyligen presenterade polisen en enkät som visar att många polisanställda utsätts för hot, våld och påverkansförsök. Dina reflektioner?

– Att detta är en allvarlig utveckling och att vi behöver fortsatt synliggöra problemet genom att anmäla när vi utsätts. Det pågår flera olika utvecklingsarbeten på detta område. En särskild projektgrupp arbetar med flera förslag på insatser, till exempel översyn av skalskyddet i våra lokaler, stärkt förmåga att utreda brott mot polisanställda och att bättre skydda anställdas personuppgifter.

Vi arbetar också med en bredare översyn av polisens säkerhet där medarbetarskyddet, verksamhetsskyddet och informationssäkerheten ingår. Jag välkomnar också blåljusutredningen som kom nyligen. Utredningen föreslår bland annat ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal.

Arbetet med Strategi 2024 rullar nu vidare. Vad blir nästa steg?

– Det viktigaste är att vi fortsätter hålla en hög takt i allt vårt utvecklingsarbete. En viktig nyckel för att kunna genomföra Strategi 2024 är att vi blir fler polisanställda. Vi måste behålla de medarbetare vi har och kunna attrahera nya. Det gäller både poliser och civilanställda.

Vi går nu in i en planeringsfas där vi ska ta fram en verksamhets- och aktivitetsplanering för nästa år som bygger på Strategi 2024. Ett viktigt material finns bifogat i detta nummer av Svensk polis. Strategi 2024 är ramen, men de konkreta aktiviteterna ska göras av medarbetare och chefer på lokal nivå. Se till att involvera er i detta arbete. Det är ni som ska göra verkstad av strategin och fylla den med ett konkret innehåll.