”Fler behöver bli delaktiga i förändringen”

Få medarbetare upplever att de har möjlighet att bidra till polisens förändringsarbete. Det visar en enkätundersökning som besvarades av drygt 4300 slumpvis utvalda polisanställda i december.

– Alla delar av organisationen på alla nivåer behöver ta till sig resultatet, analysera det och fundera kring åtgärder. Vi måste skapa förutsättningar för att öka delaktigheten i förändringen ytterligare, säger rikspolischef Dan Eliasson.
 
Syftet med undersökningen var att mäta hur insatta och delaktiga medarbetarna är i förändringsarbetet. Resultatet visar att många upplever att besluten redan är fattade när de når medarbetarna. Cheferna anger också att de i låg utsträckning involverar medarbetarna i förändringsarbetet på grund av toppstyrning och pågående inplaceringar.
 
– Min erfarenhet från stora omorganisationer och ombildningar är att det är svårt att skapa en delaktighet och förståelse just när förändringen är inne i sitt mest intensiva skede. Vi ska också komma ihåg att vi trots den omfattande ombildningen har lyckats hantera stora migrantströmmar, sprängningar i Malmö, skjutningar i Göteborg och brutala spaningsmord, fortsätter Dan Eliasson.
 
– Vi har varit under extremt hård press samtidigt som vi genomför den här stora omorganisationen. Men vi självklart ska ta tillvara på all den kunskap denna typ av mätning ger.
 
Resultatet visar också att medarbetarna främst får information om förändringsarbetet från sin chef men chefens förmåga att förklara var det innebär för individen, dennes arbetsgrupp och för polisen i stort, upplevs som bristande.

Inte närmare medborgarna

Varken medarbetare eller chefer tycker att effekten av reformen – att komma närmare medborgarna och arbeta mer enhetligt – syns tillräckligt väl i deras vardag. Medarbetarna anser inte att de har tillräckliga möjligheter att ställa frågor eller lämna förslag om förändringsarbetet och poliser i yttre tjänst har lägre kunskap om förändringsarbetet än övriga. De är också i lägre grad involverade i förändringsarbetet.
 
– Vi har redan uppfattat de här signalerna i samtalen med polisanställda och undersökningen bekräftar den bilden. Vi ser så klart allvarligt på resultatet och funderar noga över vad vi ska göra för att förbättra läget. Medarbetarna är den viktigaste resursen för polisen, säger Mats Löfving chef för nationella operativa avdelningen, Noa.

Det händer nu

Det övergripande resultatet skickas till alla regioner och avdelningar. Resultatet kommer också att brytas ner och varje region och avdelning får sitt eget resultat – vilket beräknas vara klart om några veckor. Varje region får dessutom ett resultat för varje polisområde.
 
En arbetsgrupp bildas – där kommunikationsavdelningen, HR, rikspolischefens kansli och representanter från polisverksamheten kommer att ingå – för att bearbeta det övergripande resultatet. Gruppen kommer också att ställa frågor kring resultatet till olika medarbetargrupper för att få en fördjupad förståelse.
 
– Vi mäter löpande vårt arbete och det här var den femte undersökningen som har genomförts sedan 2013. Mätningarna är ett sätt för oss att få en bild över hur långt vi har kommit i förändringen. Hur är upplevelsen hos medarbetarna?  Känner de sig delaktiga i arbetet? Vart kan de vända sig med frågor? Det är viktigt för oss att få svar på, säger Mats Löfving.
 
– Vi är på allvar intresserade av vad våra medarbetare tycker.  Nu ska vi få en fördjupad förståelse av resultatet genom att prata med medarbetare. Vilka frågor tycker de är viktigast att ta tag i? Den här frågan måste hanteras nerifrån och upp – det är ju själva tanken med reformen.

Resultatet av undersökningen (pdf, 15 MB)