Nya perspektiv

Polisens styrmodell. Illustration.

Så funkar polisens styrmodell. Bild: Tomas Öhrling

Från och med årsskiftet finns bara en styrmodell för hela polisen. Men det betyder inte att alla ska göra likadant. Tvärtom faktiskt. Planeringen av verksamheten utgår från lokalpolisområdena och den lokala lägesbilden.

Nu är det slut med direktiv uppifrån som ska brytas ner på olika nivåer i organisationen för att få fram en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen för 2015–2016 gäller hela polisen.

Arbete pågår för fullt runt om i lokalpolisområdena med att ta fram medborgarlöften, processer för hur medarbetare ska involveras i att formulera lokala lägesbilder och aktiviteter. Tillsammans med polisens verksamhetsidé, långsiktiga mål och strategiska initiativ utgör detta arbete polisens verksamhetsplanering.

I planeringen ingår också att beskriva hur aktiviteterna ska följas upp, så att resultaten kan följas hela vägen från lokalpolisområde till nationell nivå. Även de nationella avdelningarna planerar aktiviteter med utgångspunkt i verksamhetsplanen.

Flera pilotprojekt som ska bidra till metodutvecklingen är igång. Bland annat är lokalpolisområde Angered i Göteborg pilot för att ta fram medborgarlöften och Södermalm i Stockholm är pilot för verksamhetsplaneringen. I Halland pågår ett arbete med att hitta former för medarbetardialog. Mer om deras arbete i följande artiklar:

Orsaksanalysen är ett viktigt steg som man inte kan hoppa över

Arbetet med medborgarlöften i Angered i Göteborg är ett exempel på hur det lokala arbetet hänger ihop.

– Första steget i att ta fram medborgarlöften är den lokala problembilden. I det arbetet är medborgare och medarbetare centrala, säger Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef i Angered.

Hur kom ni fram till ert medborgarlöfte till Angeredsborna?

– Irriterande mopedåkning på gång- och cykelvägar skapar otrygghet, det har framkommit i de två senaste trygghetsmätningarna. Mopeder och motorcyklar används också vid narkotikaförsäljning och som flyktfordon vid allvarliga våldsbrott så som skjutningar. Att fokusera på störande mc- och mopedåkning är också att jobba mot grov kriminalitet, säger Ulf Merlander.

Detta kom man i Angered fram till genom att göra en ordentlig orsaksanalys utifrån den lokala problembilden.

Varför är orsaksanalysen så viktig?

– Orsaksanalysen är ett viktigt steg som man inte kan hoppa över. Vi inom polisen har så lätt att gå direkt på aktivitet och åtgärd. Genom analysen konkretiserar vi de största problemen och får fram vad de beror på och vad som kan göras åt det. Och inte minst vem som kan göra något – polisen, stadsdelen eller någon annan.

Ni har valt att lova aktiviteter i stället för effekt, varför?

– Vi kan helt enkelt inte lova effekt, men vi kan lova att genomföra ett visst antal aktiviteter. Syftet är så klart att uppnå effekt, säger Ulf Merlander.

Vi har inga 70-sträckor på Södermalm

– Om arbetet ska göras på lokal nivå ska också makten över resurser och prioriteringar finnas här, säger Anders Lindberg, kommunpolis på Södermalm i Stockholm.

Vad betyder den nya styrmodellen för Södermalmspolisen?

– Att vi har makt över våra resurser och prioriteringar. Uppdraget kommer från rikspolischefen till lokalpolisområdet och den direktheten är talande för den nya styrmodellen, säger Anders Lindberg,

Ni är pilot för nya styrmodellen, vad betyder det?

– Hittills har det handlat om att ta fram en lokal problembild. Nästa steg blir att ta fram processer för hur vårt lokala arbete kan tydliggöras på en mer strategisk nivå så att det kan följas och följas upp av polisområdeschefer och regionpolischefen.

Vad blir slutprodukten?

– I vårt fall har vi nu ett dokument: Lokal problembild - Södermalm. Det är grunden för hela vår strategiska planering för 2016.

I övrigt vill Anders Lindberg att den lokala aktivitetsplaneringen och inriktningsbesluten ska göras i PumA.

– Vi ska inte starta parallella spår utan utnyttja de arbetssätt och verktyg vi redan har, säger han.

Ser du några risker med styrmodellen?

– Förhållandet mellan lokalpolisområdet och Noa, Nationella operativa avdelningen, är lite oklart i styrmodellen. Får vi för mycket överstyrning så riskerar det att påverka våra förutsättningar för det lokala arbetet.

Han nämner som exempel beslut om att hastighetskontroller ska genomföras på 70-sträckor under de nationella trafikveckorna.

– Vi har inga 70-sträckor på Södermalm.

Vilka lärdomar har ni dragit hittills?

– Det handlar i grunden om att kunna planera arbetet bättre. Vi behöver ha processdagar med all personal för att få ökad förståelse för arbetet med lokal problembild, orsaksanalys och aktivitetsplanering. Då måste vi kunna låsa dagar vilket gör att vi naggar ytterligare på timmarna i operativ verksamhet, säger Anders Lindberg.

Alla medarbetare ska komma till tals

Hur man tar tillvara på medarbetares kunskaper och erfarenheter är ett arbete som pågår runt om i den nya polisorganisationen, även i Halland.

I Halland testar de olika metoder för att göra medarbetarna delaktiga, både i framtagandet av den lokala problembilden och i hur själva arbetet ska genomföras, det som kallas medarbetardriven utveckling.

– Det gäller att prova många olika sätt, säger Mats Palmgren, polisområdeschef i Halland.

Varför är det viktigt att lyssna på medarbetarna?

– Människor mår bra av att kunna skapa sin egen vardag. Vill vi förändra något så bör vi prata direkt med de som bedriver den verksamheten, säger Mats Palmgren.

Ett annat syfte med att medarbetarna ska ta större ansvar i planeringen av verksamheten är att få den lokala kopplingen.

– Metoderna för både medarbetar- och medborgardialog måste utgå från de lokala förutsättningarna och händelser i regionen, polisområdet eller lokalpolisområdet.

Hur har ni arbetat med medarbetardialog?

– På olika sätt för att nå så många som möjligt och för att alla ska kunna komma till tals.

I något som de kallar storforum har han samlat alla chefer i Halland, runt 50 stycken. Men att samla alla 500 - 600 medarbetare är inte möjligt och inte heller effektivt för att få till en dialog. I stället har Mats Palmgren vid ett antal tillfällen använt sig av Intrapolis för att ställa frågor direkt till medarbetare. Där har han bett om svar både i kommentarer och via mejl.

– Alla gillar inte att skriva kommentarer på ett öppet forum, då kan de mejla mig direkt och få svar, säger han.

Även lokalpolisområdescheferna i Halland använder Intrapolis i detta syfte.

Vad är viktigt för att lyckas med delaktighet?

– Vi chefer måste synas och vara där våra medarbetare finns. Prata direkt med de som bedriver verksamheten.

– Det är också viktigt att följa upp dialogen och berätta vad som blivit av de synpunkter och idéer som kommer fram, säger Mats Palmgren.